Młody Plastyk

Piękne prace w zimowym klimacie powstały na kole "Młody plastyk". Ich autorami są nasi pierwszoklasiści.

kolkoplastyczne1.21 1

Powrót do Szkoły

Od poniedziałku 18.01.2021 r. uczniowie klas I-III wrcajają do szkoły według planu obowiązującego wcześniej.

 

 

PROCEDURA OBOWIĄZUJĄCA OD 18 STYCZNIA 2021 ROKU

 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W POZNANIU

 

DLA UCZNIÓW KLAS I – III I ICH RODZICÓW

 

 

Organizacja zajęć w szkole. Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele

 

 

1.     Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji
w warunkach domowych lub w izolacji.

 

2.     Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

 

3.     W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

 

4.     Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej.

 

5.     Po wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce przy użyciu płynu dezynfekującego w pojemnikach.

 

6.     Po wejściu do szkoły uczeń udaje się do wyznaczonej dla swojej klasy szatni.

 

7.     Uczeń zdejmuje maseczkę po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej.

 

8.     W momencie opuszczania przez dziecko swojego miejsca pracy w sali (np. podejście do nauczyciele, wyjście do toalety, polecenie nauczyciela, zakończenie zajęć) uczeń zakłada osłonę ust i nosa.

 

9.     Uczeń zakłada osłonę ust i nosa na prośbę nauczyciela – indywidualna praca
z uczniem.

 

10.                       Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą, w sytuacjach szczególnych (np. przekazanie ważnej informacji wychowawcy, odbiór dziecka ze świetlicy), wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

 

a)     1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

 

b)    dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

 

c)     dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

 

d)    opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekować ręce).

 

11.                       Rodzice mają obowiązek natychmiastowego odbierania telefonu ze szkoły.
W przypadku niemożności odbierania telefonu przez rodzica, ze względu na charakter wykonywanej pracy – rodzic ma obowiązek podać wychowawcy numer telefonu do innej osoby wraz z pisemnym upoważnieniem do odbioru swojego dziecka ze szkoły w sytuacjach nagłych.

 

12.                       W przypadku wystąpienia u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych (m.in. kaszel, duszności, temperatura powyżej 38°C) uczeń będzie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. Niezwłocznie powiadomieni zostaną rodzice/opiekunowie o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

 

13.                       Uczniowie wchodzą do budynku szkoły wyznaczonymi wejściami – klasy pierwsza i drugie wejściem B, klasy trzecie wejściem A.

 

14.                       Uczniowie każdej klasy (do powrotu uczniów klas starszych do szkoły) będą mieli zajęcia w wyznaczonych salach, tak aby na danym piętrze przebywała jedna klasa. Uczniowie danej klasy korzystają z sanitariatów na piętrze, na którym odbywają się zajęcia dydaktyczne. Nie wszyscy uczniowie będą mieli zajęcia w wyznaczonych na początku roku szkolnego salach lekcyjnych.

 

15.                       Uczniowie spożywają śniadania w salach. Dzieci spożywają posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i z nich spożywane.

 

16.                       Uczniów obowiązują zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 

17.                       Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 

18.                       Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

 

19.                       Uczniowie korzystający z zajęć świetlicowych przebywają ze swoją grupą. Podczas pobytu w świetlicy dzieci regularnie myją ręce wodą z mydłem.

 

20.                       Uczniowie spożywający obiady, udają się do stołówki pod opieką wyznaczonego nauczyciela, mają zasłonięte usta i nos, zajmują wskazane przez niego miejsce. Uczniowie ściągają osłony ust i nosa po zajęciu miejsca w stołówce. Po skończonym posiłku, w drodze do sali zakładają osłonę na usta i nos.

 

21.                       Biblioteka działa zgodnie z Regulaminem obowiązującym podczas pandemii.

 

 

 

 

 

 

 

Coraz bliżej Święta

Chociaż do szkoły przychodzi mała grupka dzieci, to w holu szkoły wita ich choinka.

choinka12.20 1

choinka12.20 2

Świąteczne życzenia dla szkoły - wyniki konkursu

Drodzy uczniowie niestety nie możemy zobaczyć się w tym magicznym czasie , jakim są Święta Bożego Narodzenia. Tym bardziej dziękuję , że wzięliście udział w organizowanym przez szkołę konkursie. Cieszę się i mam nadzieję, że chociaż trochę za nami tęsknicie. Liczę na to, że już po Nowym Roku spotkamy się i odbierzecie przygotowane dla Was nagrody.

Wasze kartki można podziwiać na tablicy w holu szkoły.

Wyróżnienia otrzymują:

Z klasy 1- Zosia Golasińska, Łucja Humiennik, Filip Pietrzak, Tomek Geremek

Z klasy 2- Ewa Mączka i Igor Nawrocki

Z klasy 3- Gabrysia Humiennik, Zosia Glac, Natalia Piechnik, Mateusz Piernikowski, Sebastian Pawlak, Szymon Serba

Z klasy 4- Adam Tonak

Z klasy 6- Darek Potocki, Stanisław Nowak

Wszystkim nagrodzonym bardzo gratulujemy. Nagrody będą czekać na Was w szkole. Mam nadzieję, że do odebrania po feriach.

 

zyczeniadlaszkolyswieta12.20

Dzień Życzliwości

Pomimo tego, że w naszej szkole uczniowie uczą się zdalie, nie zapomnieliśmy o Dniu Życzliwości.

dzienzyczliwosci2020

Zaproszenie dla uczniów klas pierwszych

 

Zapraszamy Rodziców uczniów klas pierwszych
na spotkanie w dniu 27 sierpnia 2020 roku
o godzinie 17.00 w holu szkoły.

 

 

Beata Owczarzak – dyrektor szkoły

 

 

Informacja dla uczniów i rodziców klas ósmych

 

Poznań, 29 maja 2020 r.

 

 

 

 

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany jest z języka polskiego, matematyki
i języka obcego w terminach:

 

16 czerwca 2020 roku – język polski,

 

17 czerwca 2020 roku – matematyka

 

18 czerwca 2020 roku – język obcy.

 

 

Rodzice uczniów, ze względów bezpieczeństwa zobowiązani są do odbierania telefonów w czasie trwania egzaminów. W przypadku zmiany, w ostatnim czasie, numerów telefonów rodzice niezwłocznie o tym fakcie powiadamiają dyrektora szkoły i wychowawcę klasy.

 

 

Uczniowie w dni egzaminów przychodzą do szkoły:

 

- klasa 8a o godzinie 8.10

 

- klasa 8b o godzinie 8.30.

 

 

Egzaminy rozpoczynają się o godzinie 9.00 i trwają:

 

- język polski – 120 minut;

 

- matematyka – 100 minut;

 

- język obcy – 90 minut;

 

- do czasu egzaminacyjnego nie wlicza się czynności organizacyjnych związanych z przeczytaniem instrukcji, kodowaniem prac, czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut), czynności organizacyjnych po zakończeniu pisania egzaminu.

 

 

Po zakończeniu egzaminu uczniowie w sposób zapewniający bezpieczeństwo wychodzą ze szkoły i udają się do domów. 

 

 

Uczniowie w dniu egzaminu mają przy sobie legitymację szkolną.

 

 

Uczniowie nie wnoszą na salę egzaminacyjną urządzeń telekomunikacyjnych.

 

Uczniowie przynoszą ze sobą przybory do pisania:

 

- język polski i język obcy: długopis z czarnym wkładem;

 

- matematyka: długopis z czarnym wkładem i linijkę.

 

 

Uczeń pisze egzamin przy wylosowanym przed egzaminem stoliku. W tym roku numer stolika losuje w obecności zdającego członek komisji nadzorującej.

 

Uczeń koduje pracę zgodnie z instrukcją, może skorzystać z pomocy członków komisji nadzorującej. Uczeń nie podpisuje pracy imieniem i nazwiskiem.

 

Uczeń zaznacza odpowiedzi na karcie odpowiedzi zgodnie z instrukcją umieszczoną na karcie egzaminacyjnej.

 

Uczeń przed rozpoczęciem egzaminu sprawdza kompletność arkusza. Wszelkie nieprawidłowości lub wątpliwości zgłasza członkom zespołu nadzorującego.

 

Uczeń może zadawać pytania członkom komisji nadzorującej. Pytania mogą dotyczyć strony technicznej przy wypełnianiu arkusza.

 

Uczeń rozwiązuje zadania samodzielnie.

 

 

Szkoła nie zapewnia wody. Uczeń może przynieść butelkę z wodą niegazowaną. Prosimy, aby butelka z wodą była maksymalnie wielkości 0,5 litra.

 

 

Uczniowie po wejściu na teren szkoły muszą przestrzegać procedur podanych poniżej oraz stosować się do zaleceń nauczycieli oraz pracowników szkoły.

 

 

Procedury bezpieczeństwa

 

Podstawa prawna: Wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu ósmoklasisty.

 

 

1.     Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 

2.     Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca
w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 

3.     Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

 

4.     Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

 

a)     zdający,

 

b)    osoby zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu: członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, osoby przeznaczone do przygotowania
i obsługi,

 

c)     inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję itp.

 

d)    uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć opiekuńczo-wychowawczych – uczniowie przebywają w Segmencie C, nie kontaktują się ze zdającymi egzamin,

 

5.     Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 

6.     Po wejściu do budynku szkoły zdający musi zdezynfekować ręce oraz postępować zgodnie z zaleceniami nauczycieli i pracowników szkoły. Po wejściu do budynku i zdezynfekowaniu rąk zdający zajmuje miejsce wskazane przez nauczyciela.

 

7.     Uczniowie bezwzględnie stosują się do zasad higieny: myją ręce, nie podają sobie rąk na powitanie, unikają dotykania oczu, ust i nosa. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

 

8.     Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów.

 

9.     Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 

10.              Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą niegazowaną.

 

11.              Na terenie szkoły nie zapewnia się posiłków.

 

12.              Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 

13.              Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły. Zdający dopiero po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej może zdjąć maseczkę lub przyłbicę.

 

14.              Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie
co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

 

15.              Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca
w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

 

a)      podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

 

b)     wychodzi do toalety,

 

c)      kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 

16.              Zdający mogą, jeżeli uznają to za właściwe, mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

 

17.              Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, zastępca przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej będą mieli zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

 

18.              Dla każdego zdającego zostanie zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste.

 

19.              Przed rozpoczęciem egzaminu poinformujemy zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

 

a)     zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,

 

b)    obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej
po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,

 

c)     niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,

 

d)    konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
po zakończonym egzaminie.

 

20.              Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

 

ZARZĄDZENIE nr 5/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Krzywoustego

w Poznaniu  

z dnia 06 maja 2020 r.

Na podstawie art. 154 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248, z 2020 r. poz. 374) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatowych w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uniemożliwia przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych w terminach określonych  Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania Nr 65/2020/P z dnia 30 stycznia 2020 r.  W związku z powyższym ustala się w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę następujące terminy postępowania rekrutacyjnego:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe lub przeprowadzenie testu predyspozycji dla eksperymentu pedagogicznego w Szkole Podstawowej nr 83 „Łejery”

w Poznaniu

 

W ciągu pięciu dni roboczych od dnia odwołania ograniczenia lub częściowego odwołania ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe

 

Drugiego dnia po upływie nowego terminu  zakończenia prób sprawności fizycznej oraz testu predyspozycji dla eksperymentu                 (godz. 12.00)

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

 

W siódmym dniu roboczym po ogłoszeniu list kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej oraz testu predyspozycji dla  eksperymentu.

(godz. 12.00)

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

W ciągu czterech dni roboczych od ogłoszenia list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

W czwartym dniu roboczym od ostatniego dnia dokonania czynności w wierszu 4.

(godz. 12.00)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.

Zimowy krajobraz

Zimowy krajobraz z kół w wykonaniu uczniów klas drugich z kółka plastycznego - przepiękne :)

mlodyplastyk2.21 6

Dzień kota

17 lutego i Światowy Dzień Kota - prace wykonane przez uczniów klasy 3 a.

dzienkota3a2.21 1

dzienkota3a2.21 2