Następujące terminy postępowania rekrutacyjnego od 1 czerwca 2020 r.

 

ZARZĄDZENIE nr 8/2020

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Krzywoustego

 

w Poznaniu

 

z dnia 27 maja 2020 r.

 

Na podstawie art. 154 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248, z 2020 r. poz. 374) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410) zarządza się, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatowych w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uniemożliwia przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych w terminach określonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania Nr 65/2020/P z dnia 30 stycznia 2020 r.  w związku z planowanym od 1 czerwca 2020 r. częściowym odwieszeniu funkcjonowania szkół ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych na rok 2020/2021:

 

LP.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Daty dzienne wynikające z nowego harmonogramu przy założeniu zakończenia czasowych ograniczeń z dniem 1 czerwca 2020 r.

1.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe lub przeprowadzenie testu predyspozycji dla eksperymentu pedagogicznego w Szkole Podstawowej nr 83 „Łejery”w Poznaniu

W ciągu pięciu dni roboczych od dnia odwołania ograniczenia lub częściowego odwołania ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Nie dotyczy

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe

Drugiego dnia po upływie nowego terminu zakończenia prób sprawności fizycznej oraz testu predyspozycji dla eksperymentu (godz.12.00)

Nie dotyczy

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

W siódmym dniu roboczym po ogłoszeniu list kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej oraz testu predyspozycji dla  eksperymentu.

(godz. 12.00)

18 czerwca godz. 12.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

W ciągu czterech dni roboczych od ogłoszenia list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Do 24 czerwca

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

W czwartym dniu roboczym od ostatniego dnia dokonania czynności w wierszu 4.

(godz. 12.00)

30 czerwca godz.12.00

 

 

 

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 3

 

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.