• Start
  • O nas
  • Samorząd Uczniowski

Samorząd uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI ROK SZKOLNY 2016/2017

Jagoda Baczkun z VIa – przewodnicząca SU
Oliwia Czaińska z VIb
Wiktoria Eberle z VIb
Maja Piszczorowicz z Vb
Aleksandra Kopka z Va
Jagoda Kieniewicz z IVb

SKŁAD MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Stanisław Stolarek
Klaudia Cieślik
Hanna Jędrzejczak

Opiekunowie:

Pani Anna sztulpa
Pan Sebastian Pięta
Pani Lucyna Wasiłek
Pani Beata Dębska

 

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego
w roku szkolnym 2016/2017
semestr II

 

W drugim semestrze roku szkolnego 2016/2017 Samorząd Uczniowski podjął następujące inicjatywy:

ZBIÓRKA NAKRĘTEK

Kontynuowaliśmy zbiórkę nakrętek dla chorego dziecka.

nakretki1.17

UDZIAŁ W DEBACIE CZYTELNICZEJ

16 stycznia wzięliśmy udział w debacie czytelniczej organizowanej w SP21.

debata

POCZTA WALENTYNKOWA

W lutym przygotowaliśmy pocztę walentynkową. Każdy mógł wrzucić do niej walentynkę. Kartki zostały posegregowane i wręczone uczniom 14 lutego.

pocztawalentynkowa

KONKURS WIELKANOCNY

W kwietniu zorganizowaliśmy konkurs z nagrodami na pisankę wielkanocną – rysunkową i przestrzenną (w dwóch kategoriach wiekowych)

konkurswielkanocny

Osoby nagrodzone:
Klasy 1-3
Przestrzenne 

1.Amelia Dynowska 3a  2.Amy Ilkowska 2d  3.Justyna Czekalska  1a

wyróżnienie Krzyś 2b
Rysunkowe

1.Klaudia Cieślik 3a2.Piotr Stachowiak 3b 3.Martyna Popławska 3a

Klasy 4-6
Przestrzenne

1.Magda Brożek 5a 2.Julia Konieczna 4b 3.Hanna Nojman 5b
Rysunkowe

wyróżnienie Wiktoria Świergiel

Gratulujemy!

ZBIÓRKA MAKULATURY

Po raz kolejny zorganizowaliśmy zbiórkę makulatury i konkurs na największą dostarczoną jej ilość.

makulatura1.17

Osoby nagrodzone:

1 miejsce Magdalena Brożek
2 miejsce Stanisław Nowak
3 miejsce Szymon Hajdukiewicz

ZBIÓRKA KSIĄŻEK

Przeprowadziliśmy zbiórkę książek w ramach akcji fundacji Zaczytani.org. Zebraliśmy 267 książek. Zostaną one przekazane do bibliotek w szpitalach. Ponadto uczniowie na lekcjach religii wykonali ponad 70 kartek dla pacjentów, które zostały dołączone do książek.

zbiorkaksiazek5.17 1

DZIEŃ DZIECKA

Z okazji Dnia Dziecka przeprowadziliśmy Międzyklasowy Turniej Palanta (wygrały klasy 4b, 5b, 6b).

dziendziecka

OPIEKA NAD GAZEKAMI ŚCIENNYMI W HOLU SZKOŁY

Przygotowaliśmy gazetki tematyczne z życzeniami na Dzień Kobiet, o świętach wielkanocnych, wiosenną oraz wakacyjną, na gazetkach informowaliśmy też o swoich działaniach.

WSPÓPRACA Z REDKACJĄ „SZKOLNYCH WIEŚCI”

Ściśle współpracowaliśmy z redakcją szkolnej gazetki – wszystkie komunikaty, relacje z działalności SU oraz nazwiska osób nagrodzonych w konkursach były publikowane na łamach „Szkolnych Wieści”.

współpraca

SPRAWOZDANIE Z PRACY
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W SEMESTRZE I ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/2017 Samorząd Uczniowski podjął następujące inicjatywy:

KAMPANIA WYBORCZA I WYBORY

wybory
Na początku września przeprowadziliśmy kampanię wyborczą dla uczniów  w celu wyboru nowych członków Samorządu Uczniowskiego i przeprowadził wybory do Samorządu Uczniowskiego

OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
Członkowie SU przygotowali własnoręcznie wykonane kartki z życzeniami dla pracowników naszej szkoły z okazji Święto Edukacji Narodowej oraz wręczyli nauczycielom papierowe kwiaty przygotowane przez uczniów w ramach obchodów Dnia Nauczyciela w naszej szkole

samorzad1.17 1

WYSTAWA Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA ZWIERZĄT
Z okazji Światowego Dnia  Zwierząt zorganizowaliśmy we współpracy z biblioteką i szkolną gazetką wystawę zdjęć uczniów z ich pupilami

 

swiatowydzienzwierzat1.17 1

swiatowydzienzwierzat1.17 2

 

 UDZIAŁ W AKCJI „GÓRA GROSZA”
Przeprowadziliśmy akcję „Góra grosza”, w ramach której Towarzystwo „Nasz Dom” już po raz 17. pomaga dzieciom

goragrosza1.17

 

DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA
Zorganizowaliśmy dyskotekę andrzejkową

   dyskoteka11.16 2

dyskoteka11.16 3 

 

ZBIÓRKA NAKRĘTEK
Kontynuowaliśmy charytatywną akcję zbierania plastikowych nakrętek na rzecz chorego dziecka

nakretki1.17

 

ŚWIATOWY DZIEŃ BAJEK
Z okazji Światowego Dnia Bajek przygotowaliśmy wystawę prac plastycznych o ulubionych postaciach. 10 osób losowo wybranych oraz 2 autorów najładniejszych prac na poziomie klas I-III i IV-VI zostało nagrodzonych

swiatowydzienbajek1.17 1          swiatowydzienbajek1.17 2

 

ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ
Przygotowaliśmy obchody Dnia Życzliwości: kolorowe buźki dla wszystkich uczniów i pracowników szkoły, dużą gazetkę z wierszami o grzeczności oraz z „Drzewkiem życzeń i pozdrowień” . Liście do życzeń zapisanych przez uczniów z klas II-VI również przygotowali członkowie SU

samorzad1.17 2

ZBIÓRKA MAKULATURY
     Zorganizowaliśmy zbiórkę makulatury i konkurs dla klas na największą dostarczoną jej ilość

makulatura1.17

1 miejsce klasa 2D    296 kg
     2 miejsce klasa 5A    239 kg
     3 miejsce klasa 2A    204 kg

KONKURS NA ŚWIĄTECZNY WYSTRÓJ SALI
Przeprowadziliśmy konkurs na najładniejszy wystrój świąteczny sali

samorzad1.17 3
1 miejsce klasa 6b
2 miejsce klasa 4b
3 miejsce klasa 5a

 

 WSPÓŁPRACA ZE „SZKOLNYMI WIEŚCIAMI
Ściśle współpracowaliśmy z redakcją szkolnej gazetki – wszystkie komunikaty oraz relacje z działalności SU były publikowane na łamach „Szkolnych Wieści”

samorzad1.17 4

 

OPIEKA NAD DWOMA GAZETKAMI ŚCIENNYMI W HOLU SZKOŁY
Publikowaliśmy informacje o swoich działaniach na gazetce w holu, przygotowaliśmy gazetki tematyczne o wyborach, o Dniu Edukacji Narodowej,
o Światowym Dniu Bajek z rysunkami i cytatami z bajek i o Bożym Narodzeniu z życzeniami

 

 

Anna Sztulpa
Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej nr 3 w Poznaniu

 

 

REGULAMIN DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Poznaniu

Podstawa prawna:

Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.)
Statut Szkoły Podstawowej nr 3 w Poznaniu

Rozdział I

KOMPETENCJE

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 1

Postanowienia ogólne:

1. W szkole działa samorząd uczniowski (SU)

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły

3. Władzami SU są:

· na szczeblu klas – samorządy klasowe

· na szczeblu szkoły – rada samorządu

4. Samorząd jest jedynym reprezentantem interesów uczniowskich.

§ 2

Samorząd może przedstawiać dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań

4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły – w porozumieniu z dyrektorem

6) prawo wyboru nauczycieli pełniących rolę opiekunów samorządu.

§ 3

Do głównych zadań SU należy:

1) obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych

2) czynne uczestniczenie w życiu szkoły – współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły

3) reprezentowanie szkoły podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych (poczet sztandarowy)

4) wdrażanie uczniów do samorządności

5) występowanie z inicjatywą organizowania działalności kulturalno-oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły

6) organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce

7) organizowanie i uczestniczenie w akcjach charytatywnych na szczytne cele

8) zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie znaczących sporów między uczniami.

Rozdział II
ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 4

Organami SU są:

1. Samorząd klasowy w składzie:

a. Przewodniczący klasy

b. Zastępca przewodniczącego

c. Sekretarz (w przypadku prowadzenia kroniki

klasowej).

2. Rada samorządu uczniowskiego – w skład rady wchodzą uczniowie klas IV–VI, wybierani w wyborach tajnych spośród kandydatów proponowanych przez samorządy klasowe.

3. Prezydium (zarząd) rady uczniowskiej tworzą:

a. Przewodniczący

b. Zastępca przewodniczącego SU

c. Sekretarz

d. Skarbnik

§ 5

Przewodniczący SU koordynuje pracę rady i reprezentuje samorząd uczniowski wobec władz szkoły i na zewnątrz; przewodniczy zebraniom.

§ 6

Rada SU obraduje na zebraniach zwoływanych przez opiekuna samorządu.

§ 7

W pracy SU pomaga nauczyciel – opiekun. Jest on doradcą, a zarazem rzecznikiem interesów SU na forum rady pedagogicznej.

§ 8

Kompetencje organów SU:

1. Samorząd klasowy:

a. Reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracując z zarządem SU

b. Organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie itp.)

c. Wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy

d. Organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.

2. Rada samorządu uczniowskiego:

a. Uchwala regulamin SU, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły

b. Podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w regulaminie

c. Podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU

d. Ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok

e. Opiniuje wybór opiekuna SU

f. Pomaga w wydawaniu gazetki szkolnej

g. Dba o wystrój szkoły, zwłaszcza o gazetkę SU

h. Pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych

i. Rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów

j. Występuje z wnioskami do dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców – w ramach swoich

kompetencji

k. Opiniuje pracę nauczycieli na prośbę dyrektora szkoły.

§ 9

W celu usprawnienia swej działalności rada uczniowska może powoływać sekcje do wykonywania określonych zadań.

1. W skład sekcji wchodzą członkowie rady uczniowskiej.

2. Członkowie poszczególnych sekcji mogą być odwołani przez opiekuna SU, jeżeli nie wypełniają

swych obowiązków.

3. Pracę wszystkich sekcji koordynuje przewodniczący rady uczniowskiej wraz z nauczycielem - opiekunem.

Rozdział III
TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 10

Samorząd klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy.

1. Wyboru dokonuje się w terminie 20 dni od rozpoczęcia roku szkolnego.

2. Przydział funkcji odbywa się bezpośrednio po wyborach samorządu klasowego.

3. Uczeń może być odwołany ze stanowiska:

a) na swój wniosek

b) gdy nie wywiązuje się ze swoich zadań.

4. W trakcie roku szkolnego można dokonać zmiany w składzie samorządu.

§ 11

Radę samorządu uczniowskiego tworzą kandydaci wytypowani przez samorządy klasowe klas IV–VI.

1. Rada samorządu uczniowskiego liczy tylu członków ile oddziałów klas IV – VI

2. Kandydatami do SU mogą być uczniowie, którzy uzyskują co najmniej dobre oceny z przedmiotów nauczania oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

3. Każda klasa ma prawo zgłoszenia trzech kandydatów.

§ 12

Wybory zarządza opiekun SU.

1. W celu przeprowadzenia wyborów rada SU powołuje 4–5-osobową komisję wyborczą, w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące.

2. Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU.

3. Wybory składają się z dwóch części:

a. Każda klasa typuje maksimum 3 kandydatów i zgłasza opiekunowi SU na piśmie – krótko uzasadniając wybór i dołączając opinię wychowawcy.

b. Od dnia ustalonego przez opiekuna SU trwa kampania wyborcza kandydatów do zarządu, która nie może zakłócać pracy szkoły. Szczegóły techniczne dotyczące kampanii wyborczej ustala opiekun w porozumieniu z dyrekcją szkoły.

c. Zarządzenia o wyborach rozwiesza się w formie ogłoszeń na terenie szkoły.

4. Każdy uczeń uprawniony do głosowania otrzymuje kartę wyborczą, na której zaznacza X przy nazwisku jednego kandydata.

5. Wyborca wrzuca kartę wyborczą do urny wyborczej w obecności komisji wyborczej.

6. W skład rady uczniowskiej wchodzą kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.

7. Trzech kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów tworzy prezydium (zarząd) rady SU, piastując stanowiska: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza.

8. Pozostali kandydaci do rady SU są członkami rady samorządu.

Rozdział IV
OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 13

Kandydatem na opiekuna SU może być każdy nauczyciel zatrudniony w szkole, a wyboru dokonują, w miesiącu czerwcu poprzedzającym nowy rok szkolny, uczniowie klas III – V.
Samorząd uczniowski wybiera dwóch opiekunów samorządu.

1. Opiekuna SU mianuje dyrektor szkoły.

2. Opiekun SU uzyskuje status stałego obserwatora obrad rady uczniowskiej i koordynatora jej działalności.

3. Kadencja opiekuna SU trwa jeden rok.

Rozdział V
FINANSE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 14

Samorząd uczniowski może uzyskiwać dochody:

1) ze sprzedaży biletów na dyskoteki szkolne

2) z organizowanych zbiórek, sprzedaży gadżetów itp.

3) ze sprzedaży surowców wtórnych

4) ze środków przekazanych przez sponsorów

5) z innych źródeł.

§ 15

Finanse SU prowadzi skarbnik.

1. Wszelkie operacje finansowe ewidencjonowane są w księdze przychodów i rozchodów, prowadzonej przez skarbnika przy pomocy opiekuna SU.

2. Zgromadzone środki przechowywane są np. w kasie sekretariatu szkoły.

3. Samorząd nie prowadzi osobnego rachunku bankowego.

Rozdział VI
DOKUMENTY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 16

Dokumentację SU tworzą:

1. Regulamin samorządu uczniowskiego

2. Zeszyt protokołów

3. Księga ewidencji dochodów i wydatków

4. Plan pracy

5. Sprawozdania z działalności za I i II semestr.

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.

§ 18

Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany we wszystkich klasach.

§ 19

Regulamin udostępniony jest wszystkim uczniom szkoły i rodzicom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń samorządu szkolnego i umieszczenie na stronie internetowej szkoły.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, a dotyczących SU – decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z opiekunem i zarządem samorządu uczniowskiego.

§ 21

Dyrektor szkoły ma prawo i obowiązek zawiesić lub uchylić postanowienie samorządu uczniowskiego jeśli jest one sprzeczne z prawem.

§ 22

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez dyrektora szkoły.