Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 w Poznaniu informuje, że po uzyskaniu pozytywnej opinii członków Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych będą:

- 02 listopada 2020 roku

- 25, 26, 27 maja 2021 roku – egzamin ósmoklasisty

- 04 czerwca 2021 roku

W tych dniach będą odbywały się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którzy będą wymagali powyższej opieki