Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

W związku z pandemią Covid-19 w dniu zakończenia roku szkolnego 2019/2020, 26 czerwca 2020 roku, świadectwa będzie można odebrać od wychowawców klas na boisku szkolnym
z zachowaniem rygorów sanitarnych.

Na teren boiska mają wstęp tylko uczniowie. Muszą być zabezpieczeni maseczkami.

Harmonogram odbioru świadectw:

klasy 1   godz. 8.00

klasy 2   godz. 8.30

klasy 3   godz. 9.00

klasy 4   godz. 9.30

klasy 5   godz. 10.00

klasy 6   godz. 10.30

klasy 7   godz. 11.00

W przypadku deszczu świadectwa będą wydawane w drzwiach szkoły.
Nie ma obowiązku odbioru świadectw. Uczniowie lub rodzice, za okazaniem dokumentu tożsamości mogą odebrać świadectwo w czasie wakacji (w godzinach otwarcia sekretariatu) lub we wrześniu – zalecany termin.

Zakończenie dla ósmoklasistów

26 czerwca 2020 roku w holu szkoły odbędzie się wspólne dla wszystkich uczniów klas 8 zakończenie roku szkolnego i odbiór świadectw ukończenia szkoły podstawowej. Obowiązują rygory sanitarne. Uczniowie przychodzą do szkoły o godz. 11.50, stają w odstępach przed wejściem, (tak jak wchodzili na egzamin ósmoklasistów).Wszyscy uczniowie mają zakryte usta i nos.W uroczystości nie biorą udziału rodzice, wyjątkiem są przedstawiciele – Trójki Klasowe.

Godziny Pracy Biblioteki

 

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 

Szkoły Podstawowej nr 3 w Poznaniu

 

w trakcie epidemii Covid-19

 

Zasady zostały ustalone w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły i wynikają
z Procedur bezpieczeństwa w trakcie epidemii Covid-19 obowiązujących
w Szkole Podstawowej nr 3 w Poznaniu.

 

1.    Biblioteka otwarta jest w ograniczonych godzinach (zał. godziny otwarcia biblioteki).

 

2.    Wszystkie osoby korzystające z biblioteki jak i jej pracownicy przestrzegają Procedur bezpieczeństwa w trakcie epidemii Covid-19 obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 3 w Poznaniu .

 

3.    Przed wejściem do biblioteki należy zakryć usta i nos oraz zdezynfekować ręce..

 

4.    Jednocześnie w bibliotece może przebywać 1 osoba plus nauczyciel bibliotekarz.

 

5.    Osoby oczekujące na korzystanie z biblioteki przebywają w holu szkoły na wyznaczonych miejscach siedzących z zachowaniem odległości 1,5 m odstępu od drugiej osoby.

 

6.    Obowiązuje zakaz wolnego dostępu do półek. Książki podaje nauczyciel bibliotekarz.

 

7.    Jednorazowo można wypożyczyć 1 książkę na okres 2 tygodni. Wszystkie książki wypożyczone z biblioteki trzeba zwrócić przed końcem roku szkolnego.

 

8.    Nie można korzystać z czytelni i stanowisk komputerowych.

 

9.    Przyjmowane zwroty książek odkładane są na 3 dni do wyznaczonego pudełka celem kwarantanny i opatrzone datą zwrotu. Po tym terminie mogą zostać ponownie  włączone do księgozbioru.

 

10.                       Po każdym przyjęciu zwrotu nauczyciel bibliotekarz dezynfekuje blat na którym leżały.

 

11.                       Zwroty wypożyczonych podręczników będą się odbywać wg ustalonego harmonogramu. (zał. harmonogram zwrotów podręczników prze klasy)

 

 

 

Godziny pracy biblioteki szkolnej

 

od 1.06.2020 do 12.06.2020

 

Poniedziałek

12.30 – 15.30

Wtorek

10.00-13.00

Środa          

13.00-16.00

Czwartek

10.00-13.00

Piątek

13.00-16.00

 

 

 

Harmonogram zwrotów podręczników przez poszczególne klasy

 

w okresie od 15 czerwca do 25 czerwca 2020 roku

 

Poniedziałek 15 czerwca

Klasy 8a i 8b

Klasa 8a 12.30-14.00

Klasa 8b 14.00-15.30

Wtorek 16 czerwca

Klasa 7a i 7b

Klasa 7a 13.00-14.30

Klasa 7b 14.30-16.00

Środa 17 czerwca

Klasa 6a i 6b

Klasa 6a 13.00-14.30

Klasa 6b 14.30- 16.00

Czwartek 18 czerwca

Klasa 6c i 5a

Klasa 6c13.00-14.30

Klasa 5a 14.30-16.00

Piątek 19 czerwca

Klasa 5b i 5c

Klasa 5b 13.00-14.30

Klasa 5c 14.30-16.00

Poniedziałek 22 czerwca

            Klasa 1a i 1b

Klasa 1a 12.30-14.00

Klasa 1b 14.00-15.30

Wtorek 23 czerwca

          Klasa  2a i 2b

Klasa 2a 13.00-14.30

Klasa 2b 14.30-16.00

Środa 24 czerwca

            Klas 3a i 3b

Klasa 3a 13.00-14.30

  Klasa 3b 14.30-16.00

Czwartek 25 czerwca

Klasa 4a

Klasa 4a 11.00-12.30

 

 

 

Następujące terminy postępowania rekrutacyjnego od 1 czerwca 2020 r.

 

ZARZĄDZENIE nr 8/2020

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Krzywoustego

 

w Poznaniu

 

z dnia 27 maja 2020 r.

 

Na podstawie art. 154 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248, z 2020 r. poz. 374) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410) zarządza się, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatowych w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uniemożliwia przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych w terminach określonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania Nr 65/2020/P z dnia 30 stycznia 2020 r.  w związku z planowanym od 1 czerwca 2020 r. częściowym odwieszeniu funkcjonowania szkół ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych na rok 2020/2021:

 

LP.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Daty dzienne wynikające z nowego harmonogramu przy założeniu zakończenia czasowych ograniczeń z dniem 1 czerwca 2020 r.

1.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe lub przeprowadzenie testu predyspozycji dla eksperymentu pedagogicznego w Szkole Podstawowej nr 83 „Łejery”w Poznaniu

W ciągu pięciu dni roboczych od dnia odwołania ograniczenia lub częściowego odwołania ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Nie dotyczy

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe

Drugiego dnia po upływie nowego terminu zakończenia prób sprawności fizycznej oraz testu predyspozycji dla eksperymentu (godz.12.00)

Nie dotyczy

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

W siódmym dniu roboczym po ogłoszeniu list kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej oraz testu predyspozycji dla  eksperymentu.

(godz. 12.00)

18 czerwca godz. 12.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

W ciągu czterech dni roboczych od ogłoszenia list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Do 24 czerwca

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

W czwartym dniu roboczym od ostatniego dnia dokonania czynności w wierszu 4.

(godz. 12.00)

30 czerwca godz.12.00

 

 

 

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 3

 

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.